Больше всего просмотрели

периодически колики в области желудка
Какого цвета моча при гепатите с..
Читать дальше

Публічна наукова бібліотека ім. горького запоріжжя


фейс лифтинг владивосток

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Оде́ська націона́льна науко́ва бібліоте́ка і́мені Макси́ма Го́рького в Оде́́сі — перша публічна книгозбірня України, відкриття якої поклало початок заснуванню публічних бібліотек у крайових і губернських містах Росії і України.

Табличка на фасаді будівлі

Зміст

13(25) вересня 1829 року за поданням графа Воронцова iмператор Микола I видав наказ, який дозволив започаткувати в Одесi Мiську публiчну бiблiотеку. Це була друга в Росiйськiй iмперii (пiсля iмператорської у Санкт-Петербурзi) i перша в Українi публiчна бiблiотека.

Спочатку для новоствореної бібіліотеки були видiленi кiмнати у будинку мiських присутнiх мiсць на Приморському бульварi. Оскiльки в Одесi в кiнцi 1829 року спалахнула епiдемiя чуми, вiдкриття бiблiотеки вiдбулося лише 15(27) квiтня 1830 року. До цього часу зiбрання нараховувало вже 5 тисяч книг.

Граф Воронцов принiс у дар бiблiотецi "зiбрання дорогих за рiдкiстю творiв". Це були 600 томiв французьких класикiв у розкiшному виданнi Фiрмена Дiдо. Приклад губернатора наслiдували багатi одесити, i кiлькiсть книг у бiблiотецi почала швидко збiльшуватися. Із зiбрань лiтератури, яку у рiзнi роки було пожертвовано бiблiотецi приватними особами, особливу цiннiсть становили такi колекцiї: графа М.М.Толстого (понад 40 000 видань), Г.Г.Маразлi (10 000 томiв), колекцiя з технiки професора В.i Тимонова (1 085 книг i брошур), з економiки i юридичних наук - О.О.Борзенка (851 вид.), бiблiотека археолога П.О.Бурачкова (3 176 томiв) та iн. Не можна не згадати iноземних жертводавцiв: так, ще з 50-х рокiв ХIХ ст. у звiтах бiблiотеки фiгурують Смiтсонiанський унiверситет (Вашингтон), унiверситети - Паризький, Празький, Пекiнський, Гарвардський, бiблiотека Британського музею, Паризька нацiональна бiблiотека, бiблiотека Конгресу у Вашингтонi.

Оскiльки фонди зростали, доводилося кiлька разiв мiняти примiщення. У 1883 роцi для Бiблiотеки i музею Товариства iсторii i старожитностей було побудовано, в основному, на кошти мiського голови Григорiя Григоровича Маразлi, окрему будiвлю (у даний час вона належить Археологiчному музею).

А у 1907 роцi бiблiотека ще раз вiдсвяткувала новосiлля - переїхала у спецiально побудовану для неї споруду - один з кращих зразкiв бiблiотечної архiтектури в країні, зведену архiтектором Ф.П.Нестурхом в 1904–1906 рр.

Історiя ОННБ зберегла багато славних iмен бiблiотечних працiвникiв, якi вiддали благороднiй i шанованiй людьми працi з книгою у рiзнi часи багато рокiв свого життя. Колись тут працювали видатний пушкiнiст Михайло Алексєєв, iсторики Саул Боровий, Богдан Комаров та iнші. О.М.Тюнєєвiй ми зобов'язанi органiзацiєю одного з перших в СРСР музеїв книги та збереженням бiблiотеки в цiлому у важкi роки вiйни. Інакше, нiж подвигом, не можна назвати супроводження пiд час Великої Вiтчизняної вiйни трьома спiвробiтницями бiблiотеки (Г.Б.Юрик, А.С.Деревинською, Е.С.Левiною) рiдкiсних музейних видань до Ташкента, де вони були переданi на зберiгання до Середньоазiатського унiверситету, i повернення їх до Одеси пiсля звiльнення нашого мiста. Пiсля вiйни в ОДНБ iм.М.Горького працювали вiдомi бiблiотекарi, бiблiографи та бiблiотекознавцi М.В.Рапопорт, С.Я.Вортман, М.М.Пчелiнцева, І.М.Кирилов, Г.А.Каширiн, В.М.Конський, О.М.Вовчок, Л.В.Лялікова, О.М.Кордаш, С.А.Мурадян, А.М.Вдовиченко, Л.М.Смичок та iнші, передавали естафету один одному директори А.i.Ольшанський, В.А.Загоруйко, І.Д. Мазуренко.

Званням "заслужений працiвник культури України" вiдзначено її працівників - Тамару Карпинську, Наталію Касько, Івана Мазуренка, Миколу Польового, Ольгу Ботушанську, Ольгу Бельницьку, Ларису Бур’ян, Тетяну Щурову, Ганну Єфимову. Звання "заслужений дiяч мистецтв" удостоєний Григорiй Зленко.

Книжкові фонди бібліотеки налічують понад 5 000 000 друкованих одиниць (проти 187 тис. в 1917 р.) і охоплюють літературу з усіх галузей знань. Значну цінність становлять історико-революційні та інші краєзнавчі матеріали і, зокрема, періодична преса Півдня України. В Музеї рідкісних книг та рукописів зберігаються цінні рукописи 12—15 ст., інкунабули, стародруки та ін. — всього понад 10 тис. примірників.

Бібліотека надає значну методичну і бібліографічну допомогу масовим бібліотекам республіки.

1964 року за рішенням колегії Міністерства культури УРСР бібліотека стає зональним організаційно-методичним, науково-бібліографічним та інформаційним центром Півдня України. Вона є також координаційним науково-методичним та інформаційним центром в України з питань пропаганди природничонаукових та екологічних знань, а також з питань релігієзнавства.

1975 року Постановою Ради Міністрів УРСР на бібліотеку покладено функції обласного універсального депозитарію Півдня України.

У вересні 2009 року указом Президента України бібліотеці надано статус національного закладу[1].

Щороку бібліотеку відвідує близько 300 тис. користувачів, яким видається бл. 2 млн документів.

Источник: http://uk.wikipedia.org/wiki/Одеська_державна_наук...


Узи сердца ребенку иркутск